Regulamin

Wszystkie zawarte w naszym Konfiguratorze kół  dane  dotyczące  proponowanych opon i /albo felg  przypisanych konkretnym  modelom aut są prezentowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Niemniej jednak nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W celu sprawdzenia poprawności danego zestawienia użytkownicy tego Konfiguratora kół mogą zwrócić się do  właściwego  organu.

Za  kompletność i dokładność informacji dotyczących produktów i ich sposobów użytkowania,  zawartych w niniejszym Konfiguratorze kół  nie ponosimy odpowiedzialności.

Przy wszystkich informacjach dotyczących produktów należy uwzględnić techniczne modyfikacje produktów,  wynikające z możliwości doskonalenia ich przez producenta.

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciw nam, naszym przedstawicielom  prawnych, twórcom Konfiguratora bądź pracownikom, które wynikają z korzystania z naszego Konfiguratora kół  będę bezpodstawne, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Roszczenia z tytułu rękojmi nie będą brane pod uwagę.

Zawarte w naszym Konfiguratorze kół narzędzia, dane, informacje są chronione prawami autorskimi. Każde  nieautoryzowane użycie, wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie danych i zdjęć jest zabronione i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno-prawnej. W szczególności zabraniamy jakiegokolwiek niedozwolonego korzystania z naszego Konfiguratora kół tj. wstawiania linków z przekierowaniem do Konfiuguratora kół na stronach internetowych, w e-mailach i innych elektronicznych i nieelektronicznych mediach.